Kalkningsprojekt vid Bornsjön

– metoder som kan rädda Östersjön från övergödning

I Project Born vill vi visa och demonstrera två viktiga åtgärder för att minska fosforläckaget från jordbruksmark i Sverige och runt Östersjön; kalkfilterdike och strukturkalkning. Det är åtgärder som lämpar sig bäst på lerjordar och som minskar fosforläckaget samtidigt som de ger stora odlingsfördelar.


90 miljoner människor beroende av ett rent Östersjön

Östersjön är ett utsatt hav med nio angränsande länder och sammanlagt 90 miljoner människor som lever och verkar i dess avrinningsområden.

Ökad tillförsel av näringsämnen, främst fosfor och kväve, leder till att havens och sjöarnas känsliga ekosystem förändras. Många växt- och djurarter kan inte anpassa sig till de snabba förändringarna. En tredjedel av bottnarna är påverkade av akut syrebrist och femton procent är helt syrefria.

Värdet av havets många tjänster överstiger vida kostnaderna för att bevara dem. Därför måste vi agera nu. Project Born är ett sådant bidrag för att finna metoderna att få renare vatten och hav.

Läs mer


Kalkfilterdike minskar fosforläckaget med 80%

Enkelt utryckt är ett kalkfilterdike ett täckdike där strukturkalk fräses in i återfyllnadsjorden. Genom att göra det får man en porös och hållbar återfyllnad med god vattengenomsläpplighet som effektivt binder fosfor när ytvattnet rinner genom jordmassorna ner till dräneringsröret.

Läs mer

Strukturkalkning ökar också skörden

Strukturkalkning ger en porös markstruktur med en bättre infiltration, vilket gör metoden till en av de viktigaste åtgärderna inom jordbruket för att minska övergödningen i Östersjön. Försöksstudier visar dessutom på en skördeökning på 15 procent och 50 procent minskat fosforläckage.

Läs mer


Praktiska råd om strukturkalkning

För bästa effekt, är det viktigt att strukturkalkning sätts in när omständigheterna är de rätta och nedbrukningen görs på rätt sätt.

Läs mer

Tre aktörer bakom
Project Born

Att finna metoder för att rädda Östersjön kräver samarbete mellan myndigheter, organisationer, företag och länder. Bakom Project Born finns NEFCO, Nordkalk och Stockholm Vatten.

Läs mer

Vill ni besöka utställningen?

Utställningen vid Bornsjön är alltid öppen. Är ni en grupp som vill ha guidning eller fördjupad information? Kontakta gärna oss!

Läs mer