Åtgärderna vid Bornsjön

För att bromsa fosforläckaget från den leriga jordbruksmarken kring Bornsjön ska 360 hektar jordbruksmark strukturkalkas
i tillrinningsområdet. Under 2012 och 2013 har över 240 ha strukturkalkats (se översiktsbild).

För att demonstrera åtgärderna och dess effekter har åkermarken intill utställningen strukturkalkats med olika givor (0-24 ton/ha). Utöver det har ett kalkfilterdike anlagts parallellt med bäcken för att demonstrera hur det kan stoppa fosforförluster genom ytavrinning. Här förklaras åtgärderna närmare. 

 

Strukturkalkning vid utställningen

Åkermarken närmast utställningen strukturkalkades i maj 2013 med en giva på 6 ton/ha. Utöver det anlades tre försöksrutor (12x50 meter) för att testa olika givor; 6, 12 och 24 ton strukturkalk/ha (se bild på struturkalkningsförsök) samt två nollrutor utan strukturkalk men med samma jordbearbetning. 

Översikt på jordbruksmark vid Bornsjön som strukturkalkats 2012 och 2013. 

 

Strukturkalken bearbetades in med en kultivator två gånger i olika riktningar.

Som bilden nedan visar, har försöket upprepats på andra sidan bäcken.

I jordlabbet på utställningen går det att titta och känna på jord med och utan strukturkalk i olika givor. 
 

 

 

 

 

 

 

Spridningsområdet norr om bäcken. Utskrivet från GPS-loggen (försöksområdet endast loggat en gång). 

 

 

 


Spridning av strukturkalk, maj 2013. 

 

Inblandning med kultivator gjordes vid torra och bra förhållanden dagen efter spridning. Foto: Jens Blomquist 

Breda diken grävdes på båda sidor bäcken, på höger sida (från utställningen sett) anlades kalkfilterdiket.


Kalkfilterdiken längs med vattendrag

På höger sida av den kuverterade bäcken (från utställningen sett) löper ett 300 m långt och 2 m brett kalkfilterdike för att leda ner ytavrinning till dräneringen och fånga upp fosfor. Dikningen gjordes i oktober 2012. Dräneringsrör och dräneringsgrus lades i botten som vid vanlig täckdikning. Se bild på anläggning av diket. Dikesjorden kalkades sedan med en giva på 15% av dikesjordens volym, frästes tre gånger och fylldes igen. Ett referensdike grävdes på vänster sida bäcken och är anlagt på exakt samma sätt, med fräsning, men utan strukturkalk. Nio avstickningsrör lades för att möjliggöra analys av vattnet som leds igenom dikena. 
 

Strukturkalk sprids på dikessträngen och frästes in med jordfräs tre gånger. 

Kalkfilterdiket fylls igen med den kalkade jorden. På andra sidan fylldes jorden tillbaka efter tre fräsningar utan kalk.