Kalkfilterdiken

I början av 90-talet utvecklade Nordkalk tillsammans med miljömyndigheterna i Finland en kalkbaserad metod för att minska utflödet av erosionsmaterial och fosfor från sluttande lerjordar. Resultatet blev Fostop Kalkfilterdike, en ny metod som patenterades av Nordkalk 1992. Det gjordes en del kalkfilterdiken i Finland i början och mitten av 90-talet, då det fanns miljöstöd i Finland.
Fostop Kalkfilterdike fick 1995 pris som bästa uppfinning inom miljö, priset ”Den blå bollen” delades ut av bl a WWF och miljödepartementet i Finland. Namnet Fostop står idag för mer än kalkfilterdike, det är nu ett helt miljösegment på Nordkalk med åtgärder mot lä̈ckage och för återvinning av fosfor.

Vad är ett kalkfilterdike?

Enkelt utryckt är ett kalkfilterdike ett täckdike där strukturkalk fräses in i återfyllnadsjorden. Genom att göra det får man en porös och hållbar återfyllnad med god vattengenomsläpplighet som effektivt binder fosfor när ytvattnet rinner genom jordmassorna ner till dräneringsröret.

Till skillnad från traditionell dränering får man med kalkfilterdiken en jämn infiltration över dräneringsledningen och en kemisk fällning av fosfor. De fungerar helt enkelt som ett "minireningsverk" som effektivt minskar fosforläckaget.

Precis som för strukturkalkning krävs lerjord för att struktureffekten ska uppstå. Förutom en minskning av fosforläckaget får man en kraftigt förbättrad vattengenomsläpplighet, se tabell nedan.

En annan fördel är att man inte behöver göra grusfilter, utan hela återfyllnadsjorden blir närmast som ett grusfilter. Som ett alternativ till grusfilter eller stenkista, kan man göra åtgärden runt brunnar och i områden som annars slammar igen. Läckage av glyfosat och andra bekämpningsmedel förhindras också effektivt av åtgärden.


Här kan du använda kalkfilterdike


Huvudsyftet med dikena är detsamma; att förbättra vattengenomsläppligheten och att minska fosforläckaget. Diket kan se olika ut beroende på den aktuella platsen. Kalkfilterdiken kan göras vid:

 • Nydikning av en åker
 • Förbättring av vattensjuka delar av fält
 • Parallellt längs vattendrag med hög belastning av fosfor
Kalkfilterdike med en del som är blandad och ifylld och en del utan kalk. Demonstrationsdike vid Borgeby 2011.
Kalkfilterdike i Östergötland.

Hur anlägger man kalkfilterdike?

Diket grävs med kedjegrävare, grävhjul eller grävmaskin och dräneringsslang läggs som vid vanlig täckdikning. Strukturkalk sprids uppe på den uppgrävda dikesjorden, blandas in väl, och därefter återfylls blandningen i diket. Exakt mängd och produkt beräknas utifrån dikets bredd, djup och lerhalt. Normal giva är 8-15% Aktiv Struktur.

Nordkalk har spridaraggregat som underlättar arbetet med att sprida kalken och som ger en jämn och exakt giva över den uppgrävda dikesjorden.


Vilken typ av kalk ska användas?

För att få rätt struktureffekt är det viktigt att använda en kalk med aktiv CaO, samt att kalken har en fin fraktion. Samma kalk som används för strukturkalkning används även till kalkfilterdike (för mer info om kalken, se Strukturkalkning).


Inblandningen avgör resultatet

Inblandningen är mycket viktig för att man ska erhålla en god
struktur som håller länge. Man bör därför köra minst tre gånger med jordfräs eller rotorharv. En god inblandning betalar sig i
längden. Det är även viktigt att kalken fräses in direkt efter
spridningen, för bästa struktureffekt. Precis som vid strukturkalkning ska kalkfilterdiken göras när jorden inte har för hög fukthalt. En annan viktig faktor är god bärighet i marken, för att undvika packningsskador

Lång effekt

I fältförsök har man i över tio år kört avrinnings- och reningsvatten genom dikessystem med kalkfilterdiken utan att försämra en god vattengenomsläpplighet. Alla försök gjorda med kalkfilterdiken har visat på kraftigt minskat fosforläckage. Fältförsök i Finland har visat på över 80% minskat fosforläckage.


Bättre utnyttjande av åkrarna

Kalkfilterdiken ger en fungerande dränering för jordar med dålig vattengenomsläpplighet. Åkern torkar upp snabbare på våren och man slipper områden med stående vatten. Resultatet blir jämnare fält som kan odlas längre. Även de områden som tidigare varit problematiska kan ge en god skörd. Med kalkfilterdiken finns det även potential att odla skyddszonerna.

Summering

 

- viktigt att tänka på när man anlägger kalkfilterdike

 • Rätt giva
 • Precisionsspridning på jordsträngen
 • God inblandning - jordfräs eller rotorharv tre gånger
 • Inblandning direkt efter spridning – inom 48 timmar
 • Ej för blöt jord


Uppfyller man dessa punkter blir resultatet en hållbar, porös grynstruktur, med bra infiltration, som effektivt och permanent tar upp fosforn i dräneringsvattnet.

Ett kalkfilterdike kan reducera fosforläckage med ca 80%.

Stora vinster!

 • Reducerat fosforläckage med ca 80%
 • Förbättrad vattengenomsläpplighet, 10-30 gånger bättre än tidigare
 • Möjlighet att odla svårodlade delar av åkermarken
 • Jämnare fält
 • Högre skörd
 • En dränering som fungerar även på svåra lerjordar